Στόχοι

"Το BREED ""Ενδυνάμωση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσω βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην ποιότητα της εκτροφής των χοίρων"" είναι ένα έργο που άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2019, με σκοπό να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) την ευκαιρία μάθησης σχετικά με την βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στην ποιοτική χοιροτροφία.

Στο πλαίσιο του έργου BREED, οι εταίροι στην Ιταλία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία προωθούν την χοιροτροφία από τοπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την εκπαίδευση των ατόμων που συμμετέχουν στην ΕΕΚ ώστε να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι, μέσω μιας ολοκληρωμένης δράσης που θα καλύπτει ισάξια και τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας (ευημερία των ζώων και των ανθρώπων, κερδοφορία και περιβαλλοντικές επιπτώσεις) μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης."

2019-1-IT01-KA202-007785

BREED Empowerment of VET system through sustainable entrepreneurial initiatives in quality pig breeding

Stay tuned with BREED

Register here to receive continuous information about the BREED initiatives

All materials are copyrighted under the Creative Commons CC BY-NC-ND license