Skip to main content

Partnerzy projektu BREED

DINAMICA to agencja szkoleniowa, uznawana przez włoski samorząd regionu Emilia-Romagna i działająca w dziedzinie rolnictwa. Jej członkowie to związki rolników i centra badawcze zajmujące się produkcją zwierzęcą i roślinną w regionie Emilia-Romagna. W agencji DINAMICA są 2 działy: dział szkolenia zawodowego oraz dział doradztwa technicznego i ekonomicznego. Centrala znajduje się w Bolonii, a 9 jednostek terenowych rozmieszczonych jest w 9 różnych prowincjach na terytorium regionu Emilia-Romagna. Celem DINAMICA jest przyczynianie się do rozwoju obszarów wiejskich poprzez prowadzoną działalność badawczą i upowszechnianie innowacji technicznych i organizacyjnych w dziedzinie gospodarki i zarządzania przedsiębiorstwami, rachunkowości gospodarstw, planowania biznesowego, monitorowania ekonomicznego i środowiskowego, analiz rolnośrodowiskowych, odbudowy krajobrazu, jakości i bezpieczeństwa żywności oraz rozwoju obszarów wiejskich. W szczególności, misją DINAMICA jest promowanie rozwoju zawodowego w sektorze rolno-spożywczym i rolno-przemysłowym, którą realizuje zarówno poprzez działalność szkoleniową i przekwalifikowanie zawodowe, jak również poprzez działania pomocowe oraz doradztwo techniczno-ekonomiczne.

www.dinamica-fp.com

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO jest największym i najsilniejszym ośrodkiem szkolnictwa wyższego w Polsce. Na 13 wydziałach oferuje 37 kierunków studiów inżynierskich, licencjackich, magisterskich, podyplomowych dla około 27 000 studentów. Wydział Ekonomiczny oraz zaangażowane w projekcie Instytuty Zarządzania oraz Ekonomii i Finansów, które działają w strukturze Wydziału, mają wiodącą pozycję w Polsce w dziedzinie ekonomiki rolnictwa i zarządzania gospodarstwem. Wydział oferuje pięć kierunków studiów magisterskich (ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja) dla około 4000 studentów. Zarówno Wydział, jak i Instytuty nawiązały silne relacje naukowe i dydaktyczne z wieloma instytucjami badawczymi i akademickimi w Polsce, a także w całej Europie, poprzez wiele wspólnych działań.

www.sggw.pl

UNIVERSITY OF TESSALY (UTH), z 18 wydziałami i różnymi ośrodkami badawczymi, jest uniwersytetem o własnej tożsamości i znaczącej pozycji w greckim systemie edukacyjnym, który działa w całym regionie Tesalii, mając instytuty badawcze w Volos, Larissa, Trikala, Karditsa i Lamia. Główną misją Uniwersytetu w Tesalii jest promowanie wiedzy naukowej poprzez badania oraz wnoszenie wkładu w rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Jest znany z doskonałych wyników badań i wybitnych osiągnięć naukowych, prowadzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Uniwersytet zapewnia studentom kontakt z rynkiem pracy za pośrednictwem Centrum Ustawicznego Kaształcenia, certyfikowanego przez Państwową Organizację Certyfikacji Kwalifikacji i Poradnictwa Zawodowego (EOPPEP). WYDZIAŁ PRODUKCJI ROLNICZEJ I ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO UTH ma siedzibę w regionie Tesalii w środkowej Grecji. Główną misją tego wydziału jest prowadzenie badań stosowanych i technologicznych, które prowadzą do powstania nowych produktów i usług oddziałujących na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

www.uth.gr

Istituto di Istruzione Superiore „Antonio Zanelli” to instytucja szkolnictwa wyższego, która oferuje studia dotyczace gospodarki przestrzennej i zarządzania środowiskiem, których cele są dobrze pasują do wyzwań tego projektu. W ramach projektu podjetych zostanie szereg działań podnoszących świadomość młodzych ludzi potrzeby i sposobów ochrony środowiska w hodowli świń. Istotnymi tematami, którymi także zajmuje się Istituto „Zanelli” są rozwój technologiczny dotyczący biogospodarki, bioenergii i sektora rolno-spożywczego. Wcześniejsze działania instytutu koncentrowały się na ochronie zagrożonych gatunków flory i fauny oraz na stworzeniu banku nasion gatunków chronionych.

www.zanelli.edu.it

Park Narodowy Gran Sasso e Monti della Laga (PNGL) jest organizacją, której misją jest ochrona przyrody oraz promowanie ochrony i waloryzacji dziedzictwa naturalnego na jego terytorium. Władze parku prowadzą działania pozostając w stałym kontakcie z lokalną społecznością, aby ochrona przyrody stała się wspólnym celem. Główne obszary działalności PNGSL to: zarządzanie / ochrona dziedzictwa przyrodniczego (zwierząt i roślin); promowanie badań naukowych we współpracy z jednostkami badawczymi; opracowywanie działań na rzecz poprawy środowiska; programy edukacyjne i uświadamiające wdrażane we współpracy z eszkołami, a także konserwacja / promocja dziedzictwa społeczno-kulturowego tego obszaru. Obszar PNGSL obejmuje południowe tereny (Gran Sasso) i północne (góry Laga), charakteryzujące się skalistymi grzbietami, szczytami, lasami i łąkami, wykorzystywanymi do chowu zwierząt, produkcji drewna opałowego i kasztanów, a także do rekreacji (głównie turystyka górska). Większość obszaru parku jest prywatnią własnością mieszkańców i społeczności do których należą głównie pastwiska i większość lasów. Park, położony w sercu Apeninów, rozciąga się na terytorium trzech regionów: Abruzji, Lacjum i Marche, w tym pięciu prowincji na obwodzie: L’Aquila, Teramo, Pescara, Rieti i Ascoli Piceno oraz 44 gmin.

www.gransassolagapark.it

„ESCOLA PROFISSIONAL COOPERATIVA EPRALIMA to prywatna szkoła zawodowa, która koncentruje się na oferowaniu kursów kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży, kursów kształcenia i szkolenia dorosłych oraz kursów specjalistycznych wykorzystywania różnych technologii. Strategia rozwoju stosowana przez EPRALIMA polega na przygotowaniu młodzieży i dorosłych do wykonywania zawodów wymagających profesjonalnych kwalifikacji. Wykorzystuje się i buduje przy tym ścisłe relacje między szkołą a przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, cechami rzemieślników i przedsiębiorców oraz organizacjami kulturalnymi w celu prowadzenia zintegrowanego szkolenia ludzi, nakierowanego na spełnianie lokalnych i regionalnych potrzeb rozwojowych. Podstawą działalności EPRALIMA jest założenie, że w każdym projekcie poświęconym rozwojowi regionu należy jednoczyć społeczność ze światem biznesu.

www.epralima.com

Stowarzyszenie MINTIES BITĖS to litewska organizacja młodzieżowa, której celem jest wspieranie młodych ludzi w dostępie do możliwości kształcenia i szkolenia poza formalnym systemem edukacji przed wejściem na rynek pracy. Stowarzyszenie działa na zasadzie dobrowolności, bazując na dużej sieci ekspertów i wolontariuszy (42 umowy o wolontariacie), którzy są dostępni do specjalnych działań. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie młodych ludzi w podnoszeniu ich umiejętności, kompetencji i wiedzy, a ostatecznymi celami są poprawa ich szans na zatrudnienie na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim, promowanie kultury i tożsamości oraz szersze zrozumienie Unii Europejskiej. Aby osiągnąć cele, Stowarzyszenie promuje, przygotowuje, tworzy, rozwija, ocenia różne programy edukacyjne, zawodowe, podnoszące kwalifikacje, szkolenia nieformalne, materiały metodyczne, projekty, sieci partnerstw społecznych dla profesjonalistów i innych grup społecznych oraz osób prywatnych. Stowarzyszenie tworzy oraz wspiera innowacyjne i skuteczne programy obejmujące: włączenie społeczne; doradztwo zawodowe; rehabilitacja zawodowa i zdolność do zatrudnienia; równość płci itp.

mbites.lt