Skip to main content
BREED Open data

BREED otwarte dane

Na zakończenie projektu BREED udostępnia wszystkie wyniki ankiet, w których uczestniczyli eksperci i nauczyciele VET.
Wyniki te są udostępniane jako otwarte dane, które mogą być swobodnie wykorzystywane przez społeczności naukowe lub ogólnie zainteresowane strony.

Konsultacje z krajowymi ekspertami

W celu osiągnięcia wysokiej jakości i użyteczności projektu przy tworzeniu kursu BREED przeprowadzono badanie potrzeb i oczekiwań użytkowników końcowych. Opracowano specjalny kwestionariusz w celu określenia głównych zagadnień, które szczególnie należałoby uwzględnić, ustalenia najlepszych praktyk stosowanych w wolnowybiegowym chowie trzody chlewnej, sugerowanych mediów do zilustrowania tematów kursu, obszarów metodycznych dla osiągnięcia efektów uczenia się oraz obszarów organizacyjnych. Badanie zostało przeprowadzone w okresie grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r. w krajach uczestniczących w projekcie (Grecja, Litwa, Polska, Portugalia i Włochy). Kwestionariusz wysłano do 122 ekspertów wyłonionych w pięciu krajach, w których realizowano projekt.

Struktura respondentów według kraju pochodzenia
Struktura respondentów według rodzaju ekspertów
Najważniejsze zagadnienia dotyczące wolnowybiegowego chowu świń
Najważniejsze praktyki dotyczące wolowybiegowego chowu świń
Sugerowane przez ekspertów środki przekazu do zilustrowania poszczególnych tematów kursu

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów zawodowych i trenerami

Od czasu ogłoszenia światowego stanu pandemii Konsorcjum BREED pracowało nad określeniem wpływu stosowanych środków bezpieczeństwa na metodykę szkolenia zawodowego oraz możliwymi zmianami potrzeb szkoleniowych, które zostały zidentyfikowane w przeprowadzonym wcześniej badaniu. W celu znalezienia potencjalnych obszarów kursu BREED do udoskonalenia, w ramach projektu udostępniono krótki kwestionariusz on-line. Ankieta była adresowana do nauczycieli przedmiotów zawodowych i trenerów i była prowadzona od czerwca do lipca 2020 r. W ankiecie sformułowano trzy pytania otwarte oraz dodatkowo zamieszczono pole na skazanie zaleceń i sugestii. Zarejestrowano łącznie 18 ważnych odpowiedzi.

Jakie są według Ciebie i / lub twoich współpracowników najważniejsze trudności napotykane podczas nauczania przedmiotów zawodowych występujące podczas trwania epidemii?
W szczególności w odniesieniu do szkolenia w zakresie chowu i hodowli świń, jakie aspekty Twoim zdaniem wpłynęły negatywnie na proces uczenia się podczas trwania epidemii?
Jak i w jakim zakresie Twoim zdaniem szkolenie w zakresie chowu i hodowli świń powinno zostać poddane przeglądowi w perspektywie średnio- i długoterminowej, po epidemii?
Dodatkowe uwagi i sugestie